www.byuro.org
Send e-mail
Ціни Цены Анна Світ Анна Свит Вартість Стоимость послуг услуг
Пн. / Пт. : 10.00 - 18.00
Київ Киев

Засвідчення перекладів у Києві Заверение переводов в Киеве

Правила завірення заверения

Засвідчення справжності підписів Засвидетельствование подлинности подписей

Правила завірення Правила заверения

Нотаріальний переклад включає текст повністю (навіть якщо потрібно частково), всі штампи відповідно до умов подібних оформлень, підшивку до копії. Нотариальный перевод включает текст полностью (даже если требуется частично), все штампы в соответствии с условиями по подобным оформлениям, подшивку к копии.

Нотаріальний переклад

Дії нотаріуса обмежуються засвідченням справжності підписів, які не суперечать закону про нотаріат, констатуванням кваліфікації та особи на підставі диплома про закінчення вищого навчального закладу. Действия нотариуса ограничиваются засвидетельствованием подлинности подписей, не противоречащих закону про нотариат, констатированием квалификации и личности на основании диплома об окончании высшего учебного заведения.

При цьому немає огляду викладених фактів, а лише підтверджується, що вони зроблені конкретними особами. При этом, не происходит освидетельствования изложенных фактов, а только подтверждается, что они сделаны конкретными лицами.
Іншими словами, пам'ятайте, що він не може нормально зрозуміти документ і це лише доказ того, що людина, яка прийшла, розписалася в її присутності, що не гарантує точність матеріалу.
Другими словами, помните, что он не может нормально понять документ и это всего лишь доказательство того, что человек который пришёл, расписался в его присутствии, что не гарантирует точность материала.

Нотаріус який володіє мовою може засвідчити самостійно вірність. У багатьох країнах перекладачі можуть зареєструватися офіційно як "присяжний" і тим самим бути визнані будь-якими інстанціями, у тому числі і верховним судом, правомірним легалізувати без участі державних виконавців.
Запевнення передбачає стягнення встановленої в законному порядку плати, яка є складовою тарифу.

Нотариус владеющий используемым языком может удостоверить самостоятельно верность. Во многих странах переводчики могут зарегистрироваться официально в качестве "присяжного" и тем самым, быть признаны любыми инстанциями, в том числе и верховным судом, правомерным легализовывать без участия государственных исполнителей.
Заверение предполагает взыскание установленной в законном порядке платы, являющейся составляющей тарифа.

Незважаючи на те, що немає жодного регламенту, за яким комерційні структури можуть бути уповноважені завіряти, для запитуючої сторони часто буває прийнятною наша печатка як вияв того, що робота виконана професійним лінгвістом, і що це справжня та точна копія оригіналу.
Несмотря на то, что нет никакого регламента, по которому коммерческие структуры могут быть уполномочены заверять, для запрашивающей стороны часто бывает приемлемой наша печать как проявление того, что работа выполнена профессиональным лингвистом, и что это истинная и точная копия оригинала.

Легалізуватися спрощено Легализоваться упрощённо

Щоб іноземний документ мав юридичну силу, залежно від вимог, можна легалізуватися спрощено – апостиль компетентним органом якщо потреба скасована на території походження нормативними актами чи міжнародними угодами, або консульською – якщо держава не учасник Гаазькій конвенції, що скасовує цю необхідність.

Чтобы иностранный документ имел юридическую силу, в зависимости от требований, можно легализоваться упрощённо — апостиль компетентным органом если потребность отменена на территории происхождения нормативными актами или международными соглашениями, либо консульским — если держава не участник Гаагской конвенции, упраздняющей эту необходимость.

Планета
(є винятки, наприклад, деякі особисті, водійські документи) (есть исключения, например, некоторые личные, водительские документы)
Апостиль
UKR
RUS