www.byuro.org
Send e-mail
Ціни Цены Анна Світ Анна Свит Вартість Стоимость послуг услуг
Пн. / Пт. : 10.00 - 18.00
Київ Киев

Апостиль

З цим терміном зустрічаються практично всі люди, які бажають виїхати за кордон на ПМП, з роботи або особистих питань. С этим термином встречаются практически все люди, желающие выехать за рубеж на ПМЖ, по работе или личным вопросам.

Як проставити апостиль у Києві?
Почнемо по порядку
Как проставить апостиль в Киеве?
Начнем по порядку

1. Визначення: 1. Определение:

У цій статті ми спробуємо чітко та зрозуміло пояснити, що це таке, навіщо потрібно, куди звертатися для отримання, яка ціна та інше. В этой статье мы попытаемся четко и понятно объяснить, что это такое, зачем нужно, куда обращаться для получения, какова цена и прочее.

Апостиль - це простий та зручний спосіб узаконення документів, прийнятий у міжнародному праві. Видані в одній країні вони будуть дійсними і в інших. Раніше для такої мети використовувалася лише консульська легалізація, але процес був складним, займав багато часу і відбирав багато сил. Апостиль - это простой и удобный способ узаконивания документов, принятый в международном праве. Выданные в одной стране они будут действительны и в ряде других. Ранее для такой цели использовалась лишь консульская легализация, но процесс был сложным, занимал уйму времени и отбирал много сил.

Знак апостиля

Однак, 5 травня 1961 року було прийнято Гаазьку конвенцію, яка забезпечила можливість спрощеного підтвердження законності паперів за допомогою спеціального штампу. Однако, 5 мая 1961 года была принята Гаагская конвенция, обеспечившая возможность упрощенного подтверждения законности бумаг при помощи специального штампа.

Вже до договору приєдналося понад 100 земель, але їхня кількість постійно зростає. В Україні приєднання відбулося 2 квітня 2003 року, але набуло чинності лише 22 грудня того ж року.

Уже к договору присоединилось более 100 земель, но их количество все время растет. В Украине присоединение произошло 2 апреля 2003, но вступила в силу лишь 22 декабря того же года.

Які офіційні документи належать до цих правил: Какие официальные документы относятся к этим правилам:

 • • ті, що видані органами влади (судові, виконавчі акти, прокуратури тощо);
 • • адміністративні довідки (свідоцтво про народження, смерть…);
 • • завірені нотаріусом;
 • • державні позначки (реєстрація, наявність візи тощо)
 • • те, что выданы органами власти (судебные, исполнительные акты, из прокуратуры и т.д.);
 • • административные справки (свидетельство о рождении, смерти…);
 • • заверенные нотариусом;
 • • государственные отметки (регистрация, наличие визы и т.п.)

С 13.08.2014:

 • • посвідчення особи;
 • • трудової книжки;
 • • паспорти;
 • • дозволи на застосування зброї;
 • • про реєстрацію транспорту;
 • • військового квитка.
 • • удостоверения личности;
 • • трудовой книжки;
 • • паспорта;
 • • разрешения на применение оружия;
 • • о регистрации транспорта;
 • • военного билета.

А що ж не підпадає під договірні правила: А что же не подпадает под договорные правила:

 • • дипломатичні;
 • • консульські;
 • • пов'язані з комерційними процедурами;
 • • митні.
 • • дипломатические;
 • • консульские;
 • • связанные с коммерческими процедурами;
 • • таможенные.

Країни учасниці конференції: Страны участницы конференции:

На даний момент налічується 135 держав. До них входять майже всі європейські: Франція, Великобританія, Німеччина, Нідерланди. Також є Сполучені Штати Америки. Є екзотичні: Лесото та інші. Увійшли до складу і всі держави колишнього Радянського Союзу, крім Туркменістану. Повний перелік є в інтернеті. Проте, Якщо Ви сумніваєтеся, якої конкретно легалізації вдатися, наші менеджери проконсультують і нададуть максимально повну інформацію з будь-яких питань.

В настоящий момент насчитывается 135 государств. В их число входят практически все европейские: Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды. Также Соединенные Штаты Америки. Есть экзотические: Лесото и другие. Вошли в состав и все державы бывшего Советского Союза, кроме Туркменистана. Полный список есть в интернете. Однако, если Вы сомневаетесь, к какой конкретно легализации прибегнуть, наши менеджеры проконсультируют и предоставят максимально полную информацию по любым вопросам.

Слід зазначити, що Україна уклала договори з низкою інших територій, де йдеться про взаємне визнання документів про освіту без будь-яких легалізацій. До них відносяться: Польща, В'єтнам, Монголія… Усього їх понад 20.

Следует отметить, что Украина заключила договоры с рядом других территорий, где идет речь о взаимном признании документов об образовании без каких-либо легализаций. К ним относятся: Польша, Вьетнам, Монголия… Всего их более 20-и.

2. Вигляд та зміст: 2. Вид и содержание:

Відповідно до норм він має виглядати певним чином і відповідати зразку. Це друк квадратної форми зі сторонами не менше ніж 9 сантиметрів. В соответствии с нормами он должен выглядеть определенным образом и соответствовать образцу. Это печать квадратной формы со сторонами не меньше 9 сантиметров.

Апостиль

Інформаційна область обов'язково включає: Информационная область обязательно включает:

 1. назва краю;
 2. дані про особу та посаду людини, яка поставила свій підпис;
 3. найменування організації, що видала папірець, а також того, що провела легалізацію;
 4. назва міста;
 5. дата;
 6. номер;
 7. друк та підпис.
 1. название края;
 2. данные о личности и должности человека, поставившего свою подпись;
 3. наименование организации, выдавшей бумажку, а также той, что провела легализацию;
 4. название города;
 5. дата;
 6. номер;
 7. печать и подпись.

Що ще варто знати? Что еще стоит знать?

Складається англійською чи французькою, або мовою уряду, який видає. Заголовок пишеться завжди по-французьки. Форма виразу знака не встановлена, тому відрізняється. Це можуть бути друку, стікери, або прикріплюватися клеєм, скріпками чи кільцями. У нас – штамп.

Є ще універсальна норма домовленості в Гаазі – документація складається на говірці того народу, якого оформляється. Тому в будь-якому випадку необхідний точний, професійний переклад, зроблений знаючими спеціалістами, які мають спеціальну освіту та підтверджують це сертифікати. Після потрібно запевнити перекладений текст у нотаріуса. Ми готові надати досвідчених фахівців, які здійснять обидві послуги швидко, якісно та за помірною вартістю. Це допоможе Вам уникнути можливих складнощів та значно заощадить нервові клітини.

Составляется на английском или французском, либо на языке правительства, которое выдает. Заголовок пишется всегда по-французски. Форма выражения знака не установлена, поэтому отличается. Это могут быть печати, стикеры, либо прикрепляться клеем, скрепками или кольцами. У нас – штамп.

Есть еще универсальная норма договоренности в Гааге – документация составляется на наречии того народа, для которого оформляется. Поэтому в любом случае необходим точный, профессиональный перевод, сделанный знающими специалистами, которые имеют специальное образование и подтверждающие это сертификаты. После нужно заверить переведенный текст у нотариуса. Мы готовы предоставить опытных специалистов, которые осуществят обе услуги быстро, качественно и по умеренной стоимости. Это поможет Вам избежать возможных сложностей и значительно сэкономит нервные клетки.

Які нормативні акти регулюють? Какие нормативные акты регулируют?

Крім основного пакту, це всілякі закони, постанови Кабінету міністрів, КМУ, різні накази МЗС, МОН, МЮ та інше.

Помимо основного пакта, это всевозможные Законы, постановления Кабинета министров, КМУ, различные приказы МИД, МОН, МЮ и прочее.

Про засвідчення, нотаріальний переклад Про заверение, нотариальный перевод
UKR
RUS