www.byuro.org
Send e-mail
Ціни Цены Анна Світ Анна Свит Вартість Стоимость послуг услуг

Заява про конфіденційність Заявление о конфиденциальности

Бездоганне дотримання правил. Безукоризненное соблюдение правил.

У століття розвитку високотехнологічної сфери та шаленої швидкості життя інформація є дуже дорогим ресурсом, ціна на який значно перевищує вартість матеріальних благ. А оскільки суть нашої діяльності полягає безпосередньо в обробці даних, що містяться в офіційних документах та інших текстах, на співробітників агенції накладаються певні зобов'язання перед клієнтом.

В век развития высокотехнологической сферы и безумной скорости жизни информация является весьма дорогим ресурсом, цена на который гораздо превышает стоимость материальных благ. А поскольку суть нашей деятельности заключается непосредственно в обработке данных, содержащихся в официальных документах и других текстах, на сотрудников агентства накладываются определенные обязательства перед клиентом.

Ми гарантуємо бездоганне дотримання правил конфіденційності. Будь-які особисті папери, надані замовником, не залишають меж офісу аж до завершення та видачі готового замовлення на руки. Фахівці мають доступ лише зі свого робочого місця. Проглядаються лише експертами, які залучені до виконання завдання. Це менеджер, лінгвіст, коректор. Поряд з нашими співробітниками можуть залучатися позаштатні спеціалісти вузького профілю, з якими під час найму складається договір про нерозголошення. У разі порушення домовленостей застосовуються відчутні штрафні санкції і навіть притягнення до відповідальності в судовому порядку.

Мы гарантируем безукоризненное соблюдение правил конфиденциальности. Любые личные бумаги, предоставленные заказчиком, не покидают пределов офиса вплоть до завершения и выдачи готового заказа на руки. Специалисты имеют доступ только со своего рабочего места. Просматриваются лишь теми экспертами, которые вовлечены в выполнение задания. Это менеджер, лингвист, корректор. Наряду с нашими сотрудниками могут привлекаться внештатные спецы узкого профиля, с которыми при найме составляется договор о неразглашении. При нарушении договоренностей применяются ощутимые штрафные санкции и даже привлечение к ответственности в судебном порядке.

Детальніше: Подробнее:

Ми дотримуємося повної секретності;
- навіть якщо Ви не акцентуєте увагу на конфіденційності, ми все одно зберігаємо в таємниці;
- ваші файли не залишають офісу та недоступні незадіяним у виконанні особам;
- щоразу, розпочинаючи роботу, виконавці підписують акт про нерозголошення джерела;
- можливе прописування цього пункту у договорі сторін;
- необхідні запобіжні заходи для захисту отриманої від Вас інформації суворо дотримуються всіма членами команди бюро.

Мы соблюдаем полную секретность;
- даже если Вы не акцентируете внимание на конфиденциальности, мы все равно сохраняем в тайне;
- ваши файлы не покидают офиса и недоступны незадействованным в выполнении лицам;
- каждый раз, приступая к работе, исполнители подписывают акт о неразглашении источника;
- возможно прописывание этого пункта в договоре сторон;
- необходимые меры предосторожности для защиты полученной от Вас информации строго соблюдаются всеми членами команды бюро.

Заключний етап: Заключительный этап:

Після завершення завдання замовник отримує назад вихідний матеріал та виконану роботу. При цьому будь-які чернетки або копії завдання на паперових носіях знищуються у Вашій присутності за допомогою офісного знищувача паперів, щоб запобігти їх відновленню для незаконних цілей.
Якщо дані були передані електронною поштою і зберігалися на комп'ютері, то проходять подальшу архівацію та розміщуються у спеціально створеному сховищі. Доступ до заархівованих файлів обмежений паролем і надається лише вузькому колу.
Збереження архівної документації може стати в нагоді при втраті клієнтом матеріалу, його псування чи неможливості відновлення. На такий випадок ми маємо копію. Щоб її отримати, потрібно оформити письмовий запит, який буде ретельно проаналізовано уповноваженою особою. Якщо мотивів відмови не буде знайдено, дублікат надається заявнику.

После завершения задачи заказчик получает назад исходный материал и выполненную работу. При этом любые черновики или копии задания на бумажных носителях уничтожаются в Вашем присутствии при помощи офисного уничтожителя бумаг, дабы предотвратить их восстановление для незаконных целей.
Если сведения были переданы по электронной почте и хранились на компьютере, то проходят последующую архивацию и помещаются в специально созданное хранилище. Доступ к заархивированным файлам ограничен паролем и предоставляется лишь узкому кругу.
Сохранение архивной документации может пригодиться при утере клиентом материала, его порче либо невозможности восстановления. На такой случай у нас есть копия. Чтобы ее получить, нужно оформить письменный запрос, который будет тщательно проанализирован уполномоченным лицом. Если мотивов для отказа не будет найдено, дубликат предоставляется заявителю.

Засвідчення,
нотаріальний переклад
Заверение,
нотариальный перевод

Апостиль.
Легалізація Легализация

UKR
RUS